Stichting Maritiem Erfgoed Texel

Groen, Zwart, Texel in het hart

Impressum

Voor iedere stichting met (culturele) ANBI-status is het verplicht een aantal gegevens te publiceren op de website. Op deze pagina vindt u alle zaken welke de stichting publiekelijk toegankelijk moet hebben.

Naam
De stichting draagt de naam 'Stichting Maritiem Erfgoed Texel', kortweg stichting MET.

Doel
Het statutaire doel van de stichting is:
'Het faciliteren en uitvoeren van onderzoek naar, het zichtbaar maken van, het informeren over en het behoud van het maritieme erfgoed op en rond Texel en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.'

Daarbij tracht de stichting haar doel onder meer te bereiken door het faciliteren en ondersteunen van de samenwerking tussen professionals en amateurs in de maritieme archeologie alsmede door het beschikbaar stellen van materialen om (duikend) veldwerk mogelijk te maken. De stichting beoogt daarbij het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De volledige statuten van de vereniging vindt u [HIER]

Gegevens
KvK-nummer: 81153813
Rekeningnummer: NL05 RABO 0363 1409 99
E-mail: info@maritiemerfgoedtexel.nl
Postadres: Boogerd 11, 1791GW te Den Burg (Texel)

Beleidsplan (samenvatting)
Het beleid van de stichting ligt in lijn met de statuten en beoogd vooral het faciliteren en (laten) uitvoeren van onderzoek naar het maritieme erfgoed op en rond Texel. Daarbij is is de samenwerking tussen professionals en amateurs een belangrijk kernpunt, evenals het zichtbaar maken, het faciliteren van en onderzoek doen naar het maritieme erfgoed op en rond Texel. Dit zal onder meer geschieden middels het aanschaffen, beheren en beschikbaar stellen van een vaartuig voor de uitvoering van zeegaand veldwerk.

Het gehele beleidsplan vindt u [HIER]

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een drietal personen met daarbij de functie's voorzitter, secretaris en penningmeester.  De functies worden door de volgend personen bekleed:

Voorzitter: Dhr. R. Nauta
Secretaris: Dhr. J. Bakker
Penningmeester: Dhr. A. v.d. Vis

Beloning
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Kosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfuncties worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Verslagen
Jaarverslag 2020 vindt u [HIER] zodra deze is vastgesteld.